Polityka prywatności

Polityka Prywatności
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem: www.krzewy-nowytarg.pl, jest Szkółka Roślin Ozdobnych   Anna Herduś, ul. Ku Studzionkom 26
  34-400 Nowy Targ; zwanym dalej Administratorem.
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do realizacji zamówienia. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych osobowych i informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych może nastąpić w przypadku dokonywania rejestracji w Serwisie, złożenia zamówienia. Użytkownik wyraża zgodę poprzez złożenie stosownych oświadczeń o wyrażeniu zgody.
 4. W przypadku złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:
  1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Numer Identyfikacji Podatkowej,
  3. adres e-mail,
  4. adres wysyłkowy (kraj, województwo, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu),
  5. numer telefonu w przypadku jego posiadania.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom, którzy przekażą swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osbowych, które zastępuje dotychczasową ustawę a dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 6. Dane podane w ust. 4 są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia złożonego w Serwisie. Powyższe dane będą przekazane firmie odpowiedzialnej za dostarczenie przesyłki w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika.
 7. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 8. Użytkownik może w każdej chwili anulować otrzymywanie informacji handlowych poprzez wysłanie drogą mailową na adres cezaranna@poczta.fm zgłoszenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy się skontaktować z Sprzedawcą,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy się skontaktować z Sprzedawcą,
  4. dane, o których mowa w ust. 4 przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę.
 10. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 11. 11. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 12. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.